Rioolgemaal Vilsteren

In de omgeving van Rioolgemaal Vilsteren was al enige tijd sprake van stankoverlast veroorzaakt door vorming van H2S-gas. Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben wij een oplossing voor dit probleem bedacht. Deze oplossing hebben wij schetsmatig uitgewerkt en besproken met het Waterschap. Nadat wij samen met het Waterschap overeenstemming hadden bereikt over de bedachte oplossing, is er overleg gevoerd met de eigenaren van de persleidingen. Dit zijn de gemeenten Dalfsen en Ommen.

In de bestaande situatie waren drie persleidingen op een ontvangstput voor het gemaal aangesloten. Via deze ontvangstput werd het afvalwater uit de persleidingen onder vrij verval in het gemaal geloosd.

We hebben de stankoverlast verholpen door tijdens de uitvoering de persleidingen van de ontvangstput af te koppelen. Deze persleidingen hebben wij verlegd met trekvaste verbindingen en met een gecombineerde valpijp in het gemaal aangesloten. In de drie persleidingen afzonderlijk hebben we flensafsluiters gemonteerd.

Schuiven naar boven